Grijanja u hladnjačama

Zašto grijati u hladnjači?

Iako zvuči paradoksalno, osim što se velika količina električne energije troši za hlađenje u rashladnim komorama i tunelima za brzo zamrzavanje, istovremeno se pojedini dijelovi hladnjače moraju grijati kako ne bi došlo do oštećenja samog objekta i kako bi se osigurala ispravna funkcija svih dijelova hladnjače. 

Zbog dugotrajnog održavanja niske temperature zraka (ispod 0°C) u rashladnoj komori ili u tunelu za brzo zamrzavanje, i unatoč toplinskoj izolaciji ugrađenoj u njihovom podu, s vremenom dolazi do prodora hladnoće u tlo. Vlaga u tlu se pretvara u led i dolazi do izdizanja i pucanja poda i temelja. To su opasna i za sanaciju skupa oštećenja objekta čiji intenzitet ovisi o temperaturi zraka u rashladnoj komori ili tunelu za brzo zamrzavanje, vrsti i debljini toplinske izolacije poda, vrsti tla i  klimatskoj zoni.

Za mogućnost otvaranja vrata na rashladnoj komori ili tunelu potrebno je grijati dovratnik („štok“) i zonu uz prag vrata. Isto tako, nužno je grijati sabirne posude i cijevi za odvod defrostata s isparivača. Budući da je ta grijanja najlakše realizirati električnim grijaćim kabelima, oni se, uz odgovarajuće regulacijske elemente, nameću kao najpogodniji sustav za zaštitu od neželjenih zamrzavanja pojedinih elemenata hladnjače.

 

Grijanje tla ispod rashladne komore

Proračuni pokazuju da, kod temperatura zraka u rashladnim komorama od -20°C i niže, izgrađenih u srednjoeuropskoj klimatskoj zoni (temperatura tla +6°C na dubini od 3 m), čak ni nasip šljunka od preko 5 m (ispod poda) ili 0,5 m vrlo kvalitetne toplinske izolacije (u podu), ne daju 100 % garanciju od pojave zamrzavanja tla.

Da ne bi neracionalno trošili materijale, a da bi sigurno spriječili razaranje objekta potrebno je stvoriti „toplinsku barijeru“ grijanjem poda i tla ispod toplinske izolacije rashladne komore. Mogućnosti realizacije takvog grijanja su različite (tuneli s toplim zrakom, cjevovodi s toplim tekućim medijem), ali sa stanovišta investicijskih troškova, jednostavnosti ugradnje i efikasnosti reguliranja temperature najpogodnije rješenje su električni grijaći kabeli (najčešće tipa SSAP) ili  grijaće folije za hladnjače (tipa GFH ). 

Grijaći kabeli ugrađuju se na hidroizolaciju osnovne armirano-betonske ploče rashladne komore. Pokrivaju se slojem pijeska ili cementnog estriha, a zatim dolazi toplinska izolacija poda, PE ili PVC folija i nosiva armirano-betonska ploča poda. Zbog nemogućnosti naknadnih intervencija i eventualnih popravaka grijaćih kabela (kada hladnjača već radi) u pod se uvijek ugrađuju i RADNI i REZERVNI grijaći kabeli.

Danas se sve češće, umjesto pojedinačnih grijaćih kabela, ugrađuju grijaće folije za hladnjače (GFH) budući da značajno pojednostavljuju i ubrzavaju vrijeme ugradnje, a time i pojeftinjuju izradu grijanja tla ispod rashladne komore. Naravno, grijaće folije za hladnjače u sebi imaju integriran i RADNI i REZERVNI grijaći kabel. Vrlo su tanke (oko 5 mm) pa se ne moraju prekrivani pijeskom ili cementnim estrihom nego se odmah na njih stavlja toplinska izolacija (polistiren). 

Potrebna snaga grijanja tla ispod rashladnih komora za dugotrajno čuvanje namirnica kreće se od 10-25 W/m2, a za zaštitu od zamrzavanja tla ispod tunela za brzo zamrzavanje namirnica kreće se od 20-35 W/m2.

Grijanje zone praga hladioničkih vrata

Pri otvaranju hladioničkih vrata, topliji i vlažniji zrak, iz predprostora, ulazi u rashladnu komoru i ondje se vlaga vrlo brzo kondenzira, kapa sa stropa i zidova i zamrzava na podu. Taj proces je najintenzivniji upravo u zoni praga hladioničkih vrata, tako da se na tom dijelu poda stvara opasni ledeni film, a brtve vrata se lijepe i kod otvaranja vrata kidaju. 

Za zaštitu praga, vrata i zone oko vrata od lijepljenja i stvaranja leda, ugrađuju se grijaći tragovi praga hladnjače (GTPH)  ili tanke grijaće mreže za hladnjače (TGMtH) u betonski sloj poda 3 do 5 cm od vrha gotovog poda  rashladne komore i tehničkog hodnika hladnjače. Grijači tragovi imaju jediničnu snagu od 340 W/m², dok grijaće mreže imaju jediničnu snagu od 300 W/m².  

Grijaći tragovi se proizvode u dimenzijama koje pokrivaju sve širine otvora hladioničkih vrata u rasponu od 1 do 3 m. Grijaći tragovi izrađuju se od dvožilnih, klasičnih, elektrootpornih grijača, tipa SSAP, vrlo robusne konstrukcije i dugog vijeka trajanja. Zbog toga je potreba za ugradnjom i dodatnog – REZERVNOG grijaćeg traga upitna, ali sa stanovišta veće sigurnosti ipak preporučena.

Grijaći trag ugrađen u pod ulazne zone hladioničkih vrata obvezno mora imati vlastitu regulaciju temperature. Mjerno osjetilo,  ili bolje rečeno mjerna osjetila (RADNO i rezervno) ugrađuju se između dva grijača, na dubini ugradnje kompletnog grijaćeg trag, a to je 3 do 5 cm od vrha gotovog poda rashladne komore. Mjerna osjetila se uvijek nalaze na dijelu poda unutar rashladne komore a temperatura na koju bi trebalo grijati pod je 5 °C ili više. Za tu namjenu pogodno je koristiti elektroničke termostate s potenciometrima za podešavanje temperature i NTC osjetilima za mjerenje temperature  (npr. „Elpos“ DT235).

Ista pravila za ugradnju i upravljanje radom vrijede i kod korištenja tankih grijaćih mreža za hladnjače TGMtH, koje uvijek imaju i RADNI i REZERVNI grijaći kabel. Njihova standardna širina je 1 m, a duljine su usklađene s otvorima hladioničkih vrata.

Grijaći tragovi i tanke grijaće mreže za zaštitu zone praga hladioničkih vrata
Grijanje dovratnika hladioničkih vrata

Kako ne bi došlo do „lijepljenja“ gumene brtve vrata za dovratnik (“štok”) i njenog kidanja, pri otvaranju vrata, potrebno je zonu nalijeganja brtve na dovratnik grijati snagom od 15 do 30 W/m. Pri tome je najteži slučaj kada je u rashladnoj komori niska temperatura (-20 do -30 °C), a u hodniku oko 0°C, jer tada dolazi do tzv. „vlažnog zamrzavanja“ s puno leda. U tom slučaju poželjno je grijati i većom snagom od navedene (npr. 40 W/m), uz obaveznu kontrolu temperature termostatom. Vrata koja se rijetko otvaraju (npr. jedanput u tjednu ili rjeđe) ne moraju imati vremenski kontinuirano grijanje, ali treba ugraditi jače grijače (40 do 80 W/m) i uključivati ih samo prije otvaranja vrata. Grijaći kabeli se ugrađuju s unutarnje strane dovratnika i praga (u odgovarajuće utore ili se lijepe s aluminijskom trakom ili, rjeđe, uvlačenjem u gumenu brtvu vrata.

Za grijanje dovratnika hladioničkih vrata mogu se koristiti klasični elektrootporni grijaći tipa TCT ili samoregulirajući grijaći kabeli tipa SRF.

Grijanje odvoda defrostata iz rashladne komore

Sabirne posude ispod isparivača i cijevi za odvod defrostata potrebno je grijati kako ne bi došlo do ponovnog zaleđivanja tek otopljenog leda sa isparivača. Grijanje sabirnih posuda (kao i isparivača) uglavnom se radi s cijevnim grijačima, a grijanje odvodnih cijevi s grijaćim kabelima. Na metalne cijevi grijaći kabeli, tipa SSAP, postavljaju se direktno, a kod plastičnih cijevi, prvo cijevi treba omotati s aluminijskom folijom, a tek zatim postaviti grijač. Odlični rezultati postižu se i ugradnjom samoregulirajućih grijaćih kabela, tipa SRF 40, u same cijevi za odvod defrostata. Bez obzira na tip grijaćeg kabela i način ugradnje, cijev mora imati toplinsku izolaciju odgovarajuće vrste ( npr. „Armaflex“ AF) i debljine.

UPRAVLJANJE RADOM GRIJANJA TLA

Zbog postizanje željene temperature (cca 3°C), smanjenja troškova eksploatacije i zaštite grijaćih kabela ili grijaćih  folija od pregrijavanja, nužno je nadzirati i upravljati njihovim radom. Za kontrolu i upravljanje radom grijanja tla preporučujemo elektroničke termostate s digitalnim prikazom temperature (ICPlus 902 ili ETN4-1999) ili bez  digitalnog prikaza temperature (DT235). Sa stanovišta pouzdanosti poželjno je osim radnog termostata ugraditi i sigurnosni termostat, a kao minimum sigurnosti ugraditi radno i rezervno mjerno osjetilo temperature. 

U električne razdjelnike za upravljanje s radom grijaćih kabela ili grijaćih folija za grijanja tla ispod rashladnih komora (RGH), koje mi izrađujemo, obvezno ugrađujemo sklop sa strujnim transformatorom i LED diodom za kontinuiranu kontrolu ispravnosti ugrađenih grijača, a u sam razdjelnik grijač za sprečavanje kondenzacije vlage.

UPRAVLJANJE RADOM GRIJAČA DOVRATNIKA I ODVODA DEFROSTAT

Za kontrolu rada i osiguravanje odgovarajuće temperature dovratnika i odvoda defrostata preporučujemo vrlo pouzdane termostate tipa DT235.

Kod grijanja odvoda defrostata frigotehničari često koriste automatiku koja uključuje defrostaciju isparivača i za upravljanje grijanjem odvoda defrostata.

Kako riješiti grijanje u hladnjači?

Kada smo 1994. godine napravili prvo električno grijanje tla ispod hladnjače u Bošnjacima nismo ni slutili da ćemo u narednom periodu, što montirati, što isporučiti opremu za njih preko stotinu. Najveći napredak i skok u isporuci opreme nastao je kada smo proizveli grijače folije za hladnjače GFH i kompletirali ih s pripadnim električnim razdjelnicima RGH. Na taj način olakšali smo, ubrzali i pojeftinili realizaciju  ove vrste grijanja. Više nije bilo potrebno nikakvo posebno znanje i vještina za njihovu izradu, nego samo poštivanje plana postavljanja grijaćih folija i uobičajeno znanje elektro struke. Koliko je to postao normalan posao, za sve montažerske firme, pokazuje i podatak da smo  mi zadnje grijanje u hladnjači montirali još davne 2010. godine. Prema tome, dovoljno je poslati nam tlocrt ili tlocrte rashladnih komora s naznačenim dimenzijama, položaje i smjerove otvaranja hladioničkih vrata i mi ćemo izraditi prijedloge rješenja grijanja, a po njihovom prihvaćanju i kompletnu potrebnu opremu.

Koje sve proizvode nudimo?

 • klasične elektrootporne grijaće kabele tipa SSAP
  • za grijanje tla ispod rashladnih komora
 • klasične elektrootporne grijaće kabele tipa TCT
  • za grijanje dovratnika hladioničkih vrata
 • samoregulirajuće grijaće kabele tipa SRF
  • za grijanje odvoda defrostata
 • grijaće folije za hladnjače tipa GFH
  • za grijanje tla ispod rashladnih komora
 • tanke grijaće mreže tipa TGMtH
  • za grijanje u zoni praga hladioničkih vrata
 • grijaće tragove praga hladnjače tipa GTPH
  • za grijanje u zoni praga hladioničkih vrata
 • termostate s pripadnim mjernim osjetilima
  • ETN4-1999 za upravljanje grijanjem tla ispod rashladne komore
  • ICPlus 902 za upravljanje grijanjem tla ispod rashladne komore
  • DT235 za upravljanje radom grijanja zone praga, dovratnika i odvoda defrostata
 • montažni materijal
  • limene montažne trake s korakom perforacije 10 i 20 mm

Osim navedene pojedinačne opreme, koja je već prikazana na fotografijama u prethodnim poglavljima, isporučujemo i komplete upravljačke razdjelnike za konkretne hladnjače.

Ostale informacije vezane za tematiku grijanja u hladnjačama možete pronaći u sljedećim dokumentima : 

Hladnjače – principi

Hladnjače – ugradnja GFH

GTPH – grijaći tragovi praga hladnjače

TGMtH – grijaće mreže za hladnjače

RGH – razdjelnici za el. grijanja u hladnjačama

FORMULAR ZA UPIT s primjerom za uzimanje mjera – grijanja u hladnjačama

Ukoliko imate pitanja vezanih za električna grijanja u hladnjačama slobodno nas kontaktirajte

 

Odabrani
proizvodi

Proizvodnja:

RADNOVAC
Radnovac 1G
34000 POŽEGA
Republika HRVATSKA

Sjedište:

RADNOVAC
Radnovac 1G,
34000 POŽEGA
Republika HRVATSKA

Radno vrijeme:

od ponedjeljka do petka:
7:00 h- 15:00 h
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.